Tzu-Ting Yang, Jui-Ting Fan, Li-Ping Wang - NTUA, Taïwan, R.O.C.

Xiao-Kang Zhang - BUAA, China

Tzu-Hsuan, Fei Kuan-Tien, Chen Ke-Ching, Chang Ya-Chu, Hsu Li-Ying Fu - NTUA, Taïwan, R.O.C.

Hsin-Ying Tsai, NTUT, Taïwan, R.O.C.

Chuang Ho - TNUA, Taïwan, R.O.C